Kosova'da Üniversite Eğitimini Tamamladıktan Sonra Kalabilir miyim?

LIGJI Nr. 06/L -036 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 04/L-219 PËR TË HUAJT 

Neni 57, pas paragrafit 3 të Ligjit bazik shtohet paragrafi i ri me tekstin si në vijim: 4. Studenti i diplomuar në ndonjërën nga institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Kosovës, e që kërkon punësim, i vazhdohet kërkesa për lejeqendrim edhe për nëntë (9) muaj. Kërkesa duhet të parashtrohet brenda tre (3) muajve nga dita e diplomimit të tij. 

YASA No. 06/L-036 04/L-219 NOLU YABANCILAR YASASINI DEĞİŞTİREN VE TAMAMLAYAN YASA 

Madde 13 

Temel Yasanın 57. Maddesinin 3. paragrafı sonrasında aşağıdaki metin ile yeni bir paragraf eklenir: 4. Kosova Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olan ve iş arayan bir öğrencinin ikamet izni dokuz (9) ay uzatılır. Başvuru, mezuniyet tarihinden itibaren üç (3) ay içinde yapılmalıdır.