Kosova'da Araç Alabilir miyim?

LIGJI Nr. 05/L-132 


Neni 45

Në Republikën e Kosovës regjistrohen mjetet, pronarët e të cilave kanë vendqëndrimin apo selinë në Kosovë, si mjetet diplomatike, përfaqësitë konsullore, misioneve të shteteve të huaja, përfaqësive të organizatave ndërkombëtare në Republikën Kosovë, si dhe përfaqësive ekonomike kulturore të trafikut dhe përfaqësive tjera. 


Neni 46

1. Në republikën e Kosovës regjistrohen mjetet, pronarët e të cilave janë shtetas të huaj me leje qëndrimi të përkohshme ose të përhershme, , të cilët regjistrojnë automjetet e tyre sipas rregullave doganore apo kërkesave të importit të përkohshëm (automjetet përkohësisht të importuara) dhe përdoren sipas kontratës Leasing, ose kontratës së bashkëpunimit afarist të kontraktuara ndërmjet kompanive me seli në Republikën e Kosovës dhe kompanive tjera me seli në ndonjë shtet tjetër, si dhe automjetet të cilat janë të destinuara për manifestime sportive, ekonomike. Për këto mjete lëshohet certifikata e regjistrimit me afat vlefshmërie prej një (1) viti. 2. Personat me qëndrim të përkohshëm mund t’i regjistrojnë mjetet në pronësi të tyre me targa të përkohshme. Regjistrimi me targa të përkohshme nuk mund të jetë më shkurt se 60 ditë dhe as më gjatë se 12 muaj. 3. Regjistrimin e përkohshëm të automjetit mund ta bëjë edhe personeli i misioneve ndërkombëtare apo i organizatave ndërkombëtare të përcaktuara me ligj. 


Neni 47

1. Mjetet regjistrohen edhe kur shtetasi i huaj pas përfundimit të qëndrimit të tij, e transporton mjetin e blerë në Republikën e Kosovës me qëllim që ta regjistroj atë në ndonjë shtet tjetër, ose për mjetet që i nënshtrohen përpunimeve apo përmirësimeve të cilat transportohen jashtë vendit. Certifikata e regjistrimit të automjetit në këtë rast jepet në afat kohor sipas nevojës, varësisht se sa kohë do ti duhet mjetit të arrijë deri në shtetin ku do të regjistrohet. Ky afat kohor i përkohshëm i certifikatës së regjistrimit të automjetit nuk mund të jetë më i gjatë se 30 ditë. Në këtë rast mjetet regjistrohen deri në skadim të vlefshmërisë së Certifikatës së regjistrimit të automjetit. 2. Regjistrohen po ashtu edhe mjetet të cilat kanë qenë të regjistruara në Republikën e Kosovës e të cilat janë vjedhur dhe që më vonë janë gjetur; në këtë rast certifikata e regjistrimit të automjetit lëshohet për një periudhë kohore që i nevojitet automjetit për të arritur në Republikën e Kosovës, mirëpo për afat kohor jo më të gjatë se 30 ditë. Mjeti regjistrohet në afatin kohor deri në skadimin e vlefshmërisë së Certifikatës së regjistrimit të automjetit. 3. Automjetet siç janë të përcaktuara në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni pajisen me targa të përkohshme. 

05/L-132 NOLU YASA 

Madde 45

Kosova Cumhuriyeti’nde, diplomatik araç, konsolosluk temsilciliği, yabancı devletlerin misyonları, Kosova Cumhuriyeti’ndeki uluslararası organizasyonların temsilciliği, trafiğin kültürel ekonomik temsilcileri ve diğer temsilcilikleri, sahipleri, Kosova’da ikamet ettikleri ya da merkez ofisleri olan kayıtlı araçlar Kosova’da tescil edilir.


Madde 46

1. Kosova Cumhuriyetinde, gümrük kuralları veya geçici ithalat gereksinimlerine (geçici olarak ithalat edilen araçlar) göre araçlarını tescil eden, geçici veya kalıcı turma izni ile sahiplerinin yabancı vatandaşı oldukları araçlar tescil edilir ve Leasing sözleşmesine, veya Kosova Cumhuriyeti merkezli şirketler ve herhangi diğer ülke merkezli diğer şirketler arasında sözleşmeli ticari işbirlik sözleşmesine göre kullanılırlar, ve de spor, ekonomik etkinlikler için amaçlanan araçlar. Bu araçlar için, bir (1) yıllık geçerlilik süre ile kayıt sertifikası verilir. 2. Kosova’da geçici ikamet edenler, sahip oldukları araçları geçici plaka ile tescil edebilirler. Geçici plakalara tescil 60 günden daha kısa veya 12 aydan uzun olamaz. 3. Geçici araç tescili, yasayla tanımlanan uluslar arası misyon veya uluslararası kuruluşların personeli tarafından da yapılabilir. 
Madde 47

1. Taşıtlar, yabancı bir vatandaşın Kosova Cumhuriyetinde satın alınan bir aracı başka bir ülkeye kaydetmek için naklettiğinde veya yurtdışına taşınacak, işleme veya iyileştirmelere tabi olan araçlar da kaydedilir. Bu durumda aracın tescil belgesi, aracın tescil edileceği ülkeye gidişinin ne kadar süreceğini belirleyerek verilir. Bu araç tescil belgesi için geçici zaman çizelgesi 30 günden uzun olamaz. Bu durumda araçlar, araç tescil belgesinin geçerliliği olana kadar tescilleneceklerdir. 

2. Kosova Cumhuriyetinde tescil edilen, çalınan ve daha sonra bulunan araçlar da tescil edilir; Bu durumda, araç tescil belgesi, aracın Kosova Cumhuriyetine ulaşması için gereken bir süre verilir ama bu süre 30 günü geçmemelidir. Araç, araç tescil belgesinin geçerliliği süresi sona erene kadar kaydedilir. 3.Bu maddenin 1. ve 2. paragraflarında tanımlanan araçlar geçici plakalarla tescil edilir.