Kosova'da Konuşulan Dil Nedir?

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

Neni 5 [Gjuhët] 

1. Gjuhë zyrtare në Republikën e Kosovës janë Gjuha Shqipe dhe Gjuha Serbe. 

2. Gjuha Turke, Boshnjake dhe ajo Rome kanë statusin e gjuhëve zyrtare në nivel komune ose do të jenë në përdorim zyrtar në cilindo nivel në pajtim me ligj. 

KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASASI 

Madde 5 [Diller] 

1. Kosova Cumhuriyeti resmi dilleri Arnavutça ve Sırpçadır. 

2. Türkçe, Boşnakça ve Romca belediyeler seviyesinde resmi statüye sahiptir veya yasaya uygun şekilde her hangi bir seviyede resmi kullanımda olacaklardır.